نیوماتیک

نمایش یک نتیجه

 • اکچویتور الکتریکی گشتاور ثابت سری KE-G کوزاپلاس

 • اکچویتور الکتریکی گشتاور متغییر سری KE-P کوزاپلاس

 • اکچویتور نیوماتیکی گشتاور ثابت سری RD-RS کوزاپلاس

 • اکچویتور نیوماتیکی گشتاور متغییر سری AD-AS کوزاپلاس

 • دریچه کنترل جهت (سری KV )

 • دریچه کنترل جهت (سری SV)

 • دریچه کنترل جهت (سری V 290 )

 • عملگر – سیلندر (سری AC)

 • محرک – سیلندر (سری FA / FB)

 • محرک – سیلندر (سری MC / FC / SC)

 • واحد تمیز کننده هوا

 • یک شیر کنترل سیال